DEJAN ŠULKIĆ

Nestranačka licnost

Rođen je 1972. godine. Živi u Velikoj Plani.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu. Po zanimanju je diplomirani pravnik.

Na lokalnim izborima 2012. godine, po treći put uzastopno izabran je za predsednika opštine Velika Plana.

Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim 24. aprila 2016. godine po prvi put postaje narodni poslanik, prvo kao poslanik pri poslaničkog grupi Demokratske stranke Srbije, a u oktobru 2016. prelazi u samostalne poslanike

Osnovne informacije

  • Samostalni poslanici
  • Velika Plana
  • Velika Plana
  • 1972
  • pravnik

Statistika

  • 31
  • 4
  • 107
  • 1
  • Nema pitanja koja su upućena poslaniku

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

Zahvaljujem.

Na član 1. Zakona o rebalansu budžeta za 2017. godinu podneo sam amandman, ali ne da se odredbe ovog člana brišu, iako uvažavam i podržavam argumentaciju, posebno ovaj normativni deo koji je obrazložio gospodin Krasić, iz prostog razloga zato što brisanje ove odredbe znači uskraćivanje zaposlenima na način kako je to predviđeno budžetom za 2017. godinu.

Prilikom usvajanja budžeta za 2017. godinu zalagao sam se sa kolegama poslanicima da se ta odredba promeni. Dakle, Zakon o budžetu da ne suspenduje prava zaposlenih kada su u pitanju nagrade i bonusi koji su, kako to u budžetu stoji, propisani, odnosno garantovani članom 120. Zakona o radu o opštim, posebnim, pojedinačnim, kolektivnim ugovorima i naravno drugim aktima kod budžetskih korisnika.

Dakle, ako sam se tada zalagao protiv suspendovanja tih prava, ne mogu se sada zalagati da se to produži, makar i ovih nekoliko dana do kraja godine.

Međutim, protivim se načinu na koji se to radi i u tom smislu sam podneo amandman koji nešto precizira i možda će neko protumačiti, možda i ministar da je to upravo ovo što je napisano, da se izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana isplata – poklon u novcu, božićnih, godišnjih nagrada i bonusa, kao i drugih primanja iz člana 120. stava 1. tačka 4. Zakona o radu, predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima i drugim aktima, za direktne i indirektne budžetske korisnike itd…

Dakle, na način kako je to suspendovano Zakonom o budžetu za 2017. godinu. Budžetom za ovu godinu, odredba koja se menja propisana je, kako je tada navedeno i rečeno i to se sada potvrđuje, da se iz razloga makroekonomske stabilnosti budžeta Republike Srbije neće isplaćivati novčana davanja, bonuse i nagrade koji su predviđeni Zakonom o radu itd.

Mi smo tada isticali da se godišnjim zakonom, kakav je Zakon o budžetu, za svaku pa i za 2017. godinu, ne mogu suspendovati prava koja su zaposlenima garantovana zakonom i drugim aktima, podzakonskim aktima, koja doneti ili potpisani ili usaglašeni između poslodavaca i zaposlenih kao što su kolektivni ugovori i tada je, da ironija bude veća, pravim izuzetak od izuzetka, ako tako mogu da kažem, osim za jubilarne nagrade.

Ova izmena zakona takođe predstavlja izuzetak od izuzetka zato što je odredba budžeta za 2017. godinu predstavlja izuzetak. Dakle, u toj godini se neće isplaćivati nagrade i bonusi, a sada na samom kraju godine, pravimo izuzetak. Ja bih voleo, gospodine ministre da ste nam ipak nešto od onoga što znate, pretpostavljam, izneli, makar u raspravi, jer ako je medicinska sestra, kako nas je predsednica parlamenta pre neki dan na konferenciji obavestila, pitala - kada će biti isplaćeno 10 hiljada nekih nagrada ili bonusa, ne znam već šta, predsednica parlamenta je rekla – pa evo, kada rasprava bude završena, trudimo se da to bude što pre.

Dakle, ipak se nešto zna i pretpostavljam da kad vi kažete da postoji prostoru u okvirima ovih sredstava za plate zaposlenih itd, da on neće biti probijen, to ste obrazložili više puta danas. Znači, da se ipak više zna koliki je taj prostor i da se zna da u tom prostoru nešto može da se isplati.

Sada, uvom trenutku, možete da kažete – pa da, ali ja danas ne mogu da znam koliko će predložiti koji ministri i koliko će toga biti. Mislim da bi ipak bilo korektno da poslanici, odnosno Narodna skupština, bude informisana o tome i da kažete – mi procenjujemo, da ne znam, taj neki višak u tim okvirima koji su planirani budžetom, koji se ne probijaju, ne znam, 100 nekih jedinica, i mi se sa time uklapamo. Kako će to biti raspoređeno videće se naknadno. Ipak mislim da je nešto tu moglo da se kaže.

S druge strane, da iskoristim još par rečenica, kada su pitanju jubilarne nagrade. One su bile izuzetak i budžetom, sada ostaju naravno, i ne znam gospodine ministre, zašto i budžetom za 2018. godinu, odnosno, zašto se ne menja zakon da jubilarne nagrade zaposlenih u obrazovanju ne isplaćuje Ministarstvo. Jer, pazite, to je jedini slučaj, jedina situacija gde lokalna samouprava je drugi nivo vlasti, isplaćuje jubilarne nagrade zaposlenima u Ministarstvu. Taj zakon nije donet od kako ste vi ovde, ali možda nešto moglo to da se promeni.

Govorim iz iskustva, bio sam na čelu jedne opštine kada je, čini mi se, 2012. godine isto na način kao i sada pravljen izuzetak što se tiče bonusa i nagrada, pravljen izuzeta i za jubilarne nagrade, da se čini mi se u 2010. ili 2012. godini, sada nije to ni toliko važno, mislim da je gospodin Obradović bio ministar, tada da se u toj godini neće isplaćivati jubilarne nagrade. Znate, pa kada su sindikati u narednoj godini izvršili pritisak na Ministarstvo, onda su lokalne samouprave bile prinuđene da krajem naredne godine u decembru mesecu isplate dvogodišnje jubilarne nagrade.

Znate, mislim da suspendovanje prava zaposlenih, jubilarna nagrada, bonusi itd, sve što je predviđeno nekim aktima na ovakav način, baš kao isto što smatram da će biti i kod privremenog umanjenja penzija, da će jednog dana imati neke implikacije na neki od narednih budžeta.

Dakle, eto, u tom smislu da iskoristim diskusiju po ovom amandmanu da vas zamolim, da se neko time pozabavi. Lokalnim samoupravama je uveden ta obaveza jubilarnih nagrada, na osnovu toga što se tadašnji ministar prosvete dogovorio sa sindikatom da lokalna samouprava plati. Tada lokalnim samoupravama nisu povećana sredstva za te izdatke. U međuvremenu imali smo i smanjenje opšte stope poreza na zarade sa 12 na 10%, pa smo imali umanjenje transfernih sredstava itd. Sve se to pravda nekim makro ekonomskim razlozima, a lokalne samouprave i dalje imaju tu obavezu. Ali, ne toliko ni zbog obima sredstava, to je možda milion dinara na nivou jedne prosečne lokalne samouprave, 500, 700 hiljada dinara prosečne veličine, već zbog toga što ne bismo dolazili u situaciju da Ministarstvo zbog neisplaćivanja jubilarnih nagrada uskraćuje, odnosno umanjuje transferna sredstva lokalnim samoupravama za iznos neisplaćenih jubilarnih nagrada, a da u isto vreme, to ste odgovorili gospodinu Lapčeviću sinoć na Odboru za finansije, da to ne možete, što i razumete, ne možete direktno da isplatite preko škole, zato što je to suprotno zakonu.

Zato vas molim, da nešto u tom pravcu preduzmete u narednoj godini, kako bi se prosto razdvojile nadležnosti lokalne samouprave, npr. kod investicionog održavanja, kod materijalnih troškova, i to tako treba da ostane, ali kada su u pitanju jubilarne nagrade mislim da to treba da ide direktno sa Ministarstva.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

Zahvaljujem.

Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji obiluje neodgovarajućom terminologijom i amandmanom sam želeo da izvršim prilagođavanje termina u skladu sa njihovom upotrebom u komunikaciji.

Dosta toga je rečeno i od strane drugih kolega, neke kolege su predlagale da se predvidi reč trener itd, ali je potpuno svejedno ako budemo ušli u istraživanje porekla svake reči, mislim da ćemo biti u bezizlaznoj situaciji. U svakom slučaju, mislim da je ovaj predlog prihvatljiv i da je možda najprikladniji za zakon.

U obrazloženju kojim je odbijen amandman je rečeno da se ne obezbeđuje usklađenost sa rešenjem predloženim u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. To ne bi smelo da ima nikakve veze, rasprava je objedinjena. Na kraju krajeva i na taj predlog zakona dali smo amandman na član gde je to bilo potrebno.

Sada je svejedno da li će edukaciju ili usavršavanje, kako se predviđa zakonom o Nacionalnoj akademiju, vršiti kouči, instruktori ili treneri, nekako, čini mi se da se potreba donošenja ovog zakona i organizacija stručnog usavršavanja, na način kako se to predviđa, protežira kao osnovni razlog postojećeg stanja u javnoj upravi.

Dakle, mi nismo razrešili pitanje kvantiteta, odnosno broja službenika, izvršili racionalizaciju, da bismo se posle na broj koji ostane, dakle, na one činovnike koji ostanu da rade, izdvajali određeni novac i ulagali u usavršavanje ili edukaciju, kako već i predviđate.

Na ovaj način, ako ovako ostane, edukaciju i usavršavanje će obuhvatiti i one kadrove koji su bezazleni slučajevi. Dakle, zaista nikakva edukacija, sprovodili je kouči, treneri ili inspektori neće imati nikakvog značaja.

Podsetiću vas da ne tako davno, pre nekoliko godina, ministarstva su organizovala savetovanja, dakle, nisu to bile ni edukacije, ni usavršavanja, bila su savetovanja u vezi sa primenom nekih novih propisa. Donošena su i uputstva, pozivane su na savetovanja stručne službe u zavisnosti od vrste posla, da li su dužne da se bave budžetskim poslovanjem, da li društvenim delatnostima itd. i na tim savetovanjima je zaista moglo da se postavi pitanje i mogle su da se otklone dileme koje su postojale u pogledu primene novih zakona.

Na ovakav način izdvojićemo veliki novac, ulagaćemo u edukaciju ljudi koji će biti takođe obuhvaćeni procesom, ali od njih nećemo imati nikakve vajde. Primera radi, u Velikoj Plani pomoćnik predsednika opštine za razvoj privrede ili preduzetništva koji nema ni znanja, ni zvanja, niti sposobnosti za taj posao će takođe kao postavljeno lice i koje je smešteno, odnosno pozicionirano u aktuelnoj sistematizaciji i opštinskoj upravi, takođe biti obuhvaćeno. Zaista, ni na koji način neće moći da se doprinese bilo kakvom usavršavanju takvih kadrova. Tako da vas molim da u primeni ovog zakona, pošto će sigurno usvajanjem ovog zakona Nacionalna akademija biti konstituisana, da u primeni prethodno razrešimo pitanje obima javne uprave. Ne želim da učestvujem u razgraničavanju odgovornosti bilo koje prethodne vlasti za tendencije koje postoje, ali u svakom slučaju, ona se ni na koji način u poslednjih pet godina nije promenila, čak šta više, produbila se.

Imam pravo možda to i da kažem, zato što sam kao predsednik opštine vodio o tome računa i Velika Plana u trenutku kada sam predao dužnost je imala 51 manje zaposlenog od dozvoljenog broja. Tako da je moguće organizovati drugačije upravo i na ljude koji su karijerni činovnici ulagati savetovanjima, usavršavanjima i edukacijama. Hvala.

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

Zahvaljujem.

Član 8. Predlog zakona propisuje nadležnost, sastav i način formiranja Programskog saveta i u stavovima 2. i 3. propisuje da Programski savet, odnosno predsednika i članove, imenuje i razrešava direktor Nacionalne akademije i da direktor Nacionalne akademije ima potpuno diskreciono ovlašćenje, ili pravo, da predsednika i sedam članova Programskog saveta imenuje iz reda državnih službenika koji ispunjavaju određene uslove koji se propisuju zakonom.

Amandmanom sam predložio da se za potrebe formiranja Programskog saveta godišnjim javnim pozivom formira stalna lista državnih službenika koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom. Da se, takođe, lista objavljuje na sajtu Nacionalne akademije, kao i akt o imenovanju državnih službenika. Ko obrazloženje navodimo da se predviđanje formiranja stalne liste državnih službenika koji ispunjavaju uslov za članstvo u Programskom savetu na osnovu javnog poziva koji bi se objavljivao svake godine, i na taj način bi se svim zainteresovanim državnim službenicima koji ispunjavaju tražene uslove omogućilo da sa stalne liste budu imenovani u Programski savet.

Takođe, podstakla bi se konkurencija, odnosno broj zainteresovanih, a ispoštovalo bi se i načelo javnosti pri izboru državnih službenika. Hvala.

Imovinska karta

(Velika Plana, 13.07.2016.)

Funkcija Državni organ, javno preduzeće, ustanova, druga organizacija Izvor prihoda Interval Neto prihod Valuta Vreme obavljanja / od-do
Narodni poslanik Narodna skupština Republike Srbije Republika Mesečno 130000.00 RSD 03.06.2016 -
Predsednik opštine Opština Velika Plana Opština Mesečno 76000.00 RSD 06.10.2004 - 22.08.2015.
Poslednji put ažurirano: 27.02.2017, 12:56